งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)
 

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
โดย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ไวยาการณ์
3. นายเผด็จการ ด้วงโท
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (40 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบของโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ไทยกับความมั่นคงรูปแบบใหม่ : การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ดาวน์โหลด 482 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะปัจจัยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรง : สานึกของความเป็นพลเมืองที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด 102 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า