งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานวิจัย องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
สถาบันพระปกเกล้า 2564

       การศึกษาวิจัย เรื่อง “องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” นี้ เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการศึกษาบทบาทขององค์กรอิสระสองแห่ง คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ และ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อมุ่งศึกษาบทบาทและสภาพการดำเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตลอดจน เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอิสระต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาเอกสารและการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองในกากับของประธานรัฐสภา จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบดังกล่าวนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ดาวน์โหลด 254 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสร้างสันติภาพในมินดาเนา ฟิลิปปินส์

ดาวน์โหลด 43 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า