งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานวิจัย องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์
สถาบันพระปกเกล้า 2564

       การศึกษาวิจัย เรื่อง “องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ” นี้ เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากการดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการศึกษาบทบาทขององค์กรอิสระสองแห่ง คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ และ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อมุ่งศึกษาบทบาทและสภาพการดำเนินงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตลอดจน เพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรอิสระต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาเอกสารและการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการด้านการเมืองการปกครองในกากับของประธานรัฐสภา จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบดังกล่าวนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

องค์กรอิสระกับการสร้างประชาธิปไตยที่ตรวจสอบได้ : ศึกษากรณีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (32 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองไทยฯ

ดาวน์โหลด 64 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงาน โครงการสำรวจและประมวลความคิดเห็นของประชาชน

ดาวน์โหลด 0 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า