งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

วาทกรรมเกี่่ยวกับประชาธิปไตย : ศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
ชื่อวิทยานิพนธ์ วาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย : กรณีศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย (DISCOURSE ABOUT DEMOCRACY : A CASE STUDY OF THAI PRIME MINISTER’S SPEECHES)
ชื่อผู้รับทุน ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว ดุษฎีนิพนธ์สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556
              งานวิจัยนี้ศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในตัวบทสุนทรพจน์ ของนายกรัฐมนตรีไทยและตีความอุดมการณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีไทย ในบริบทสังคมไทย รวบรวมข้อมูลสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475-2555 จำนวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 476 ตัวบท

วาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย : กรณีศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย (115 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ประสิทธิผลของพอดแคสต์ในการพัฒนาประชาธิปไตย โดยวิธีการระดมความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์ (Creative Sandbox Method)

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าฯ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 89 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า