งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการออกแบบ
โครงการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการออกแบบ
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

         กระบวนการออกแบบ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการมองหาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหา การพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ ที่มีความสร้างสรรค์ โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ในพื้นที่ รวมถึงการสร้างต้นแบบเพื่อทดสอบแนวคิดก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาบริการสาธารณะ ที่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการควรจะมีการคำนึงถึงประชาชนและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นหลักจึงถือได้ว่ากระบวนการดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยทำให้องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าใจความต้องการของประชาชน และสามารถจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองความท้าทายใหม่ ๆ อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอีกด้วย

โครงการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการออกแบบ (27 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การใช้ธรรมาภิบาลในกระบวนการพิจารณาคดี(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า)

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการเป็นผู้นาแบบทางการและการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขา กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ดาวน์โหลด 112 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า