งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับค้นหาข้อกฎหมายทเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับค้นหาข้อกฎหมายทเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

       ในปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการทางกฎหมายของหน่วยงานที่ให้บริการนั้น มีข้อจำกัดหลากหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการตอบคำถามจากผู้เชี่ยวชาญ, ความรู้ของผู้ที่ให้คำตอบ, ข้อจำกัดด้านเวลา และความสม่ำเสมอของการให้คำตอบ เนื่องด้วยผู้ตอบคำถามมีปัจจัยแวดล้อมที่อาจทำให้คำตอบมีการเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้การงานวิจัยในระยะที่หนึ่งของสถาบันพระปกเกล้าจึงได้ริเริ่มศึกษาวิจัยกระบวนการในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการตอบคำถามด้านกฎหมาย และได้ต้นแบบของ Chatbot อันเป็นผลจากการศึกษาวิจัยนั้น แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้านข้อมูลและระยะเวลา ทำให้ Chatbot ที่ได้ยังไม่สามารถที่จะใช้งานจริงได้ และจากผลงานวิจัยในระยะที่หนึ่งที่ได้กำหนดกระบวนการพัฒนา Chatbot ไว้ จึงได้เป็นแนวทางการทำงานต่อยอดของ Chatbot ในระยะที่สอง ซึ่งเป็นผลให้ Chatbot ในระยะที่สองสามารถครอบคลุมขอบเขตของกฎหมายมากขึ้น โดยสามารถบรรจุคำถามคำตอบที่มาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดถึงห้าสิบสองคดี โดยมีขอบเขตอยู่ที่สามกลุ่มของกฎหมายการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ได้แก่ คำถามเกี่ยวกับความชอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย, คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดราคา และการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ยังสามารถรวมถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และบางส่วนของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของกลุ่มกฎหมายตั้งต้นอีกด้วย

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับค้นหาข้อกฎหมายทเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (25 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลลัพธ์ของการใช้จ่ายภาครัฐที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับจังหวัด

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 66 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า