งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ธรรมนูญหมู่บ้านเรื่องการเลือกตั้ง : ศึกษาหมู่บ้านเสียงแคน จ.นครพนม(ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)
ชื่อวิทยานิพนธ์ ธรรมนูญหมู่บ้านเรื่องการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านเสียงแคน อำเภอดอกคูณ จังหวัดนครพนม (The rural constitution concerning election : A case study of Siangkaen village, Dokkoon District, Nakhon Phanom Province)
ชื่อผู้รับทุน นางสาวเกวลี ศรีหะมงคล วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
                    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ต้องการชี้ให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับการเลือกตั้งของชาวบ้านในชนบท ที่แตกต่างจากความคิดและความเข้าใจของผู้คนชั้นกลางโดยส่วนใหญ่ของสังคมเมือง ในเรี่องที่เกี่ยวกับวาทกรรมการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่มักมองว่า คนชนบทยากจนไร้ทางออกต้องพึ่งพิงระบบอุปถัมภ์จากผู้ที่มีอำนาจและมีเงิน ดังนั้น “เงิน” จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้สมัคร รับเลือกตั้งกลายเป็นผู้ชนะในสนามการเลือกตั้ง ซึ่งความคิดเหล่านี้อยู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาและนำเสนออีกแง่มุมหนึ่งตามความเป็นจริงของชาวบ้านในชนบท โดยเลือกหมู่บ้านเสียงแคน (นามสมมติ) ซึ*งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่ในจังหวัดนครพนมเป็นกรณีศึกษา (case study) เพี่อศึกษาอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงชาวบ้านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การที่พวกเขาจะเลือกตัวแทนมาทำหน้าที่แทนในเวทีการเมืองนั้น เขามีหลักเกณฑ์การตัดสินใจอย่างไร แล้วกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั+นเหมือนหรือแตกต่างจากหลักเกณฑ์
ที*เป็นกระแสหลักของสังคมไทย

ธรรมนูญหมู่บ้านเรื่องการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาหมู่บ้านเสียงแคน อำเภอดอกคูณ จังหวัดนครพนม (45 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านธรรมาภิบาล (Phase 2)

ดาวน์โหลด 137 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า