งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุย : การศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
นายสุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ (นักวิจัย)
ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า 
กุมภาพันธ์ 2564

        สำหรับการศึกษาเพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุยให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่ แม้ที่ผ่านมานักวิชาการเริ่มดำเนินการศึกษาถึงสภาพปัญหา ข้อจำกัด แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควบคู่ไปกับ เสนอแนะรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เกาะสมุยไปแล้วนั้น หากแต่สภาพความเป็นจริงของการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่เกาะสมุยกลับมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภารกิจและงบประมาณจานวนมากของหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจที่ลงมาประจำภายในพื้นที่เกาะสมุยและ/หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณลงมาดำเนินโครงการส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ภายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนภายในท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองต่อการเจริญเติบโต

การสำรวจภารกิจและงบประมาณของส่วนราชการในพื้นที่เกาะสมุยฯ (23 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รัฐไทยกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยบนฐานสมรรถนะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย

ดาวน์โหลด 156 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในนานาประเทศ

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า