งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Research on Opinions on Sustainable Grassroot Economic Development Policy

โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า 

          ตามที่คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมของวุฒิสภา ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งรัฐธรรมนูญ ฯ ได้กำหนดให้มีหน้าที่และอำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวดที่ 16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การส่งเสริมการสนับสนุน การพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิต การตลาด การจาหน่ายสินค้าและบริการของวิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการ และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และสถาบันพระปกเกล้าได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเกษตรแปรรูปในชุมชน ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และด้านอุตสาหกรรมชุมชนที่เหมาะสมโดยมีระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (45 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือระหว่าง อปท.ฯ

ดาวน์โหลด 74 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารศึกษา เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษในต่างประเทศ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการวิจัยเรื่องการติดตามและประเมินผลบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า