งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

องค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
โครงการวิจัย เรื่อง องค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
( Building Knowledge and Tools for Regulatory Impact Analysis )

เสนอต่อ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasat University Research and Consultancy Institute 

       รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “องค์ความรู้และเครื่องมือสาหรับการตรวจสอบความจาเป็นในการตรากฎหมาย ” เสนอต่อสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้า เป็นไปตามสัญญาเลขที่ พป 099/2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 รายงานฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นหลังจากที่คณะที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาวิจัยมาเป็นระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาโดยรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่คณะที่ปรึกษาจัดทาขึ้นนี้มีสาระสำคัญประกอบไปด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทที่ 1 บทนา ซึ่งกล่าวถึงหลักการและเหตุผลของโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย บทที่ 3 กรณีศึกษา เรื่อง “การปล่อยเช่าระยะสั้นผ่านแฟลตฟอร์ม (short-term rental)” บทที่ 4 การจัดทำคู่มือสาหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายและบทที่ 5 บทสรุป

องค์ความรู้และเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย (54 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนใฝ่ดีบ้านสบเติ๋น ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ดาวน์โหลด 37 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัฒนธรรมทางการเมืองของชุมชนในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาเฉพาะชุมชน ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า