งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการศึกษาโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
รายงานการศึกษาโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2563
Citizen Empowerment in Roi-Ed Province

โดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ และ นายชูศักดิ์ ปัญญามูล
สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า

           รายงานศึกษาโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงการ ภายใต้การทำงานของสภาพลเมืองร้อยเอ็ด ด้านรูปแบบการทำงาน ความสำเร็จของการทำงานในการสร้างพลังพลเมือง และ ปัจจัยสู่ความสำเร็จของสภาพลเมืองร้อยเอ็ดในการสร้างพลังพลเมือง โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารรายงานการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพลเมืองในโครงการปีงบประมาณที่ผ่านมา การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมกลุ่มของสมาชิกสภาพลเมือง กิจกรรมถอดบทเรียน เวทีพลเมืองเพื่อนำเสนอนโยบายสาธารณะ และ การประชุมสภาพลเมือง และการสัมภาษณ์เชิงลึก สมาชิกกลุ่ม

รายงานการศึกษาโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด (18 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

วัดความเป็นพลเมืองในพื้นที่บูรณาการ

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการสร้างสันติภาพโดยกลุ่มผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคเอเชีย

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า