งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย
โครงการวิจัย เรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย
โดย ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง, ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ ,นายทินกฤต นุตวงษ์
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า
มีนาคม 2564

      งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงกฎหมายกีฬาในประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาด้วยการมองขอบเขตของหลักกฎหมายที่สร้างธรรมาภิบาลกีฬาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบกฎหมายอังกฤษ ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายกีฬาบัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน แล้วกฎหมายกีฬาที่บัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านี้ถูกนำเอามาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและเสริมสร้างกฎระเบียบที่ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา การดำเนินกิจกรรมกีฬาและการปฏิบัติทางการกีฬาให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย (56 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พลังเครือข่ายภาคประชาชนกับการแก้ปัญหาชาติ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนานวัตกรรมประชาธิปไตยร่วมสมัย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า