งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย (50 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับการรับรู้และความคิดเห็นในกระบวนการถอดถอน

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง

ดาวน์โหลด 24 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย - สถาบันฝ่ายตุลาการ

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า