งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย
โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย (54 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หน้าที่ของพลเมืองกับการเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพสู่ความเป็นพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ดาวน์โหลด 297 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า