งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง “บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดเชียงใหม่”
ดำเนินการวิจัยโดย อาจารย์ ดร.ปริญญ์ ขวัญเรียง, รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไวสำรวจ ,อาจารยร์ งั สรรค์ สุคำภา
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 02-1419600 โทรสาร 02-1438181

บทบาทสตรีถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเฯ (62 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพึ่งพาตนเอง การเสริมสร้างพลังทางสุขภาพฯ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

ดาวน์โหลด 62 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ภาคพลเมือง

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า