งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ประสิทธิผลของกลไกการตรวจสอบและชี้ขาดการเลือกตั้งในการทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม

ระบอบประชาธิปไตย 26 พฤศจิกายน 2564รายงานวิจัย ประสิทธิผลของกลไกการตรวจสอบและชี้ขาดการเลือกตั้งในการทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม
โดย นางสาวปัทมา สูบกาปัง

           เป็นที่ยอมรับทั่วไปในสังคมรัฐสมัยใหม่ว่าการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือคัดสรรผู้แทนประชาชน (elected representations) เพื่อทำหน้าที่แทนประชาชน ทั้งในประเทศที่ปกครองในระบบประธานาธิบดี ระบบกึ่งประธานาธิบดี ระบบกึ่งรัฐสภา หรือระบบรัฐสภา ต่างก็ออกแบบระบบเลือกตั้ง (Electoral System) ให้สอดคล้องรองรับต่อระบบและวัตถุประสงค์ของผู้แทนแต่ละประเภท ยิ่งไปกว่านั้น การปกครองนอกเหนือไปจากระบบทั้งสามดังกล่าวก็พบว่ามีการใช้การเลือกตั้งเข้ามาเป็นกลไกเพื่อเข้าสู่อานาจบริหารและปกครองประเทศภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือองค์ประกอบที่แตกต่างออกไป

ประสิทธิผลของกลไกการตรวจสอบและชี้ขาดการเลือกตั้งในการทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

บทบาทของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและปฏิรูประบบการเมือง

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า