งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
เรื่อง บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย
โดย อาจารย์ ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับสถาบันพระปกเกลืา ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย” ภายใต้โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค,เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักสากล ความตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เพื่อให้ได้บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และได้เริ่มดำเนินการศึกษาวิจัยตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เปนต้นมา

บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย (85 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รัฐไทยกับการเมืองของการจัดการทรัพยากรป่าไม้และที่ดิน กรณีแม่แจ่มโมเดล : ความคิด การเคลื่อนไหว และนโยบาย

ดาวน์โหลด 80 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการติดตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ดาวน์โหลด 270 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า