งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท
ชื่อเรื่อง : แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท
(The Concept of a Righteous King (Dhammarãjã) in Theravada Buddhist Philosophy)
โดย : นายมนตรี ธีรธรรมพิพัฒน์ (Montri Ti-ratampipat)
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

แนวคิดเรื่องธรรมราชาในพุทธปรัชญาเถรวาท (42 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2543 จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำหลักนิติรัฐมาใช้ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 84 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การคลี่คลายความขัดแย้งจากการจัดการน้ำ(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า