งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
โครงการวิจัย เรื่อง ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
(The enforcement problems of the Thailand Trade Competition Act B.E. 2560)
โดย อาจารย์ ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

             พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 นั้นถูกบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขข้อบกพร่องที่ทำให้พระราชบัญญัติฉบับเดิมนั้นไม่มีประสิทธิผลในการกำกับดูแลการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจเท่าที่ควร ทั้งในแง่ของกฎหมายสบัญญัติ และในแง่ของกฎหมายสารบัญญัติ อย่างไรก็ดีภายหลังจากที่มีการใช้บังคับมาเป็นระยะเวลากว่าสองปี เริ่มมีการตั้งคำถามจากหลายภาคส่วนถึงประสิทธิภาพในการบังคับใช้ รวมถึงการค้นพบช่องว่างในการบังคับใช้ที่เกิดขึ้นจากบทเรียนในทางปฏิบัติของทั้งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเอง อีกทั้งยังมีประเด็นอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตเมื่อลักษณะของการประกอบธุรกิจแตกต่างไปตามยุคสมัยซึ่งแม้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าจะสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะหนึ่ง ก็อาจไม่เพียงพอที่จะปรับใช้ในอนาคต

ปัญหาของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 (88 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในฐานะปัจจัยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความรุนแรง : สานึกของความเป็นพลเมืองที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด 100 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น เรื่องศาลรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า