งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560)
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560)
โดย อาจารย์ ดร. อัญธิกา ณ พิบูลย์
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (16 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษารูปแบบการให้บริการสาธารณะด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

ดาวน์โหลด 80 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาแพลตฟอร์มสื่อสารข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศไทย (2563) บนเว็บไซต์ : กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า