งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560)
รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560)
โดย อาจารย์ ดร. อัญธิกา ณ พิบูลย์
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า 

รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลการติดตามการบังคับใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในการส่งเสริมบทบาทของ ภาคพลเมือง

ดาวน์โหลด 90 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า