งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาล 01 ตุลาคม 2562วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - นางชลพรรษ ดวงนภา
ปีงบประมาณ - 2551
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดตราด

การใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรม (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองในกระบวนการกำหนดนโยบายสิทธิในน้ำของประเทศไทย...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โมเดลการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาฯ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า