งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การรัฐประหารในการเมืองไทย
ชื่อเรื่อง : การรัฐประหารในการเมืองไทย
(Coups D’état in Thailand)
โดย นายไชยะ เทพา
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2559

         การวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบประเด็นสำคัญที่โดดเด่น คือ การรัฐประหารในประเทศไทยมีพลวัตและลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขของสังคมต่างยุคนั้นๆ และปัจจัยที่ทำให้การ รัฐประหารดำรงอยู่ได้มีปัจจัยใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย จึงทำให้การรัฐประหารสามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

การรัฐประหารในการเมืองไทย (188 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 270 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับองค์กรอิสระ

ดาวน์โหลด 79 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ทัศนะของผู้ประสานการประชุมที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า