งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย
การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเปรียบเทียบฟิลิปปินส์และไทย
โดย ดร. ถวิลวดี บุรีกุล, Prof. Segundo Loaquin E. Romero, ดร. เลิศพร อุดมพงษ์, Dr. Mary Grace P. Santos, จิตรเลขา หวลกสิน, สุพรรณิการ์ เติมมี

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามกรอบแนวคิด IHOPE เพื่อจัดทำข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาการประเมินสมรรถนะและมาตรฐานการทางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหมาะสมของทั้งสองประเทศ กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความคิดเห็นของประเทศไทย ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือ ผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศบนหลักความน่าจะเป็นทางสถิติ (Probability Sampling) และดำเนินการสุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการผสมผสาน (Multi-Stage Sampling) จานวน 750 คน และ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เชี่ยวชาญ จานวน 12 คน และ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นกลุ่มตัวอย่างออนไลน์ จานวน 42 คน เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของ กกต. เป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างสถาบันพระปกเกล้าและ ADMU โดยคำถามประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ คือ (1) ระดับภาพรวม (2) ระดับกลาง และ (3) ระดับย่อย จำนวน 35 ข้อ และ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหา และ การสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย

การศึกษาสมรรถนะและมาตรฐานการทำงาน ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดน

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองเรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : ในมิติของสถาบันการเมือง เล่มที่ 2 (รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา)

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า