งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

บทบาทของผู้นำต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวรมณ มโนรส
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - บทบาทของผู้นำต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บทบาทของผู้นำต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล : กรณีศึกษาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหาร (82 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกา แคนาดาและญี่ปุ่น พ.ศ. 2474

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อนาคตภาพหลักสูตรพลเมืองศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้าฯ (ทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 89 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการกำหนดนโยบายที่ดินในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ.2475-2500

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า