งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ระบอบประชาธิปไตย 17 กุมภาพันธ์ 2566โครงการศึกษาและค้นคว้าข้อมูล เรื่อง การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
จัดทำโดย รัฐสภา จุรีมาศ
ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า

         การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของการใช้งานผ่านระบบดิจิทัล (Digital Environmental) ให้เกิดประโยชน์ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนและสังคม อย่างไรก็ตามการสร้างกลไก Digital Environmental มีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันในมิติต่าง ๆ หนึ่งในนั้นคือการสร้างความเป็นธรรมและเหมาะสมจากการให้บริการของผู้ให้บริการประเภทตัวกลางหรือ Service Provider ซึ่งในปัจจุบันมีความนิยมอย่างมากภายใต้รูปแบบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยให้ความสนใจในการกำกับดูแลธุรกิจดังกล่าว ซึ่งมีความหลากหลายและแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อภาคส่วนต่าง ๆ ยิ่งขึ้น

การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบความคิดทางการเมืองว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาในชุมชนภาคใต้

ดาวน์โหลด 29 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า