งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
เรื่อง การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล
จัดทำโดย ดร.รัฐสภา จุรีมาศ
ภายใต้โครงการศึกษาวิเคราะห์ร่างกฎหมายและกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ได้รับทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้า
ISBN 978-616-476-336-4

         ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลได้ส่งผลให้สื่อดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจหลายรายเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล(digital platform) เป็นสื่อกลางในการให้บริการมากยิ่งขึ้นเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการทำธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นจำนวนมาก และทำให้มีการประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลตามมาอีกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น กรณีที่มีการประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศไทยโดยผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้มีสัญชาติไทยเอง หรือเป็นกรณีที่มีการประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มในต่างประเทศ แต่ให้บริการแพลตฟอร์มในประเทศไทยจนอาจกล่าวได้ว่าบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลได้กลายมาเป็นส่วนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-9550-2 โทรสาร 0-2143-8174

 

การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (41 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเมืองในสมัยนายกรัฐมนตรีพระราชทาน สัญญา ธรรมศักดิ์

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถานะ โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน)

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า