งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557
ชื่อเรื่อง ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557
โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุลและรัชวดี แสงมหะหมัด
      การศึกษา “ค่านิยมของประชาชนต่อทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา World Value Survey (WVS) จัดทำขึ้น โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า เพื่อวัดระดับค่านิยมของประชาชนทางการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2556 เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในปี 2550 เพื่อสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชาชน และเพื่อนำไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาประชาธิปไตยต่อไป

ตัวอย่างหน้าปก (81 ครั้ง) ดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหาร : ค่านิยมของประชาชน ต่อการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางสังคมไทย ปี 2557 (207 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

ดาวน์โหลด 69 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 270 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า