งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477
การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477
โดย ผศ.ดร. ชาติชาย มุกสง
เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สถาบันพระปกเกล้า กันยายน พ.ศ. 2564

         รายงานวิจัยฉบับนี้ต้องการเสนอการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขในห้วง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 ด้วยวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ ทำการสำรวจรวบรวมและประเมินหลักฐานเอกสารชั้นต้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ทั้งเอกสารที่ยังไม่ตีพิมพ์และเอกสารตีพิมพ์ในช่วงทำการศึกษา รวมทั้งงานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของการเขียนเป็นรายงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์

การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477 (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 185 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า