งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477
การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477
โดย ผศ.ดร. ชาติชาย มุกสง
เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สถาบันพระปกเกล้า กันยายน พ.ศ. 2564

         รายงานวิจัยฉบับนี้ต้องการเสนอการเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขในห้วง รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวระหว่าง พ.ศ. 2468-2477 ด้วยวิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์ ทำการสำรวจรวบรวมและประเมินหลักฐานเอกสารชั้นต้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ทั้งเอกสารที่ยังไม่ตีพิมพ์และเอกสารตีพิมพ์ในช่วงทำการศึกษา รวมทั้งงานวิจัยและหนังสือที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของการเขียนเป็นรายงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์

การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477 (7 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรมการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาชุมชนผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่อง ในกรุงเทพมหานคร...(โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า