งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง  ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประจักา ก้องกีรติ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กันยายน 2565

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการและเครื่องมือการกำหนดนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นัยทางการเมืองใน เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า