งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง  ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กันยายน 2565

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย (51 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วุฒิสภากับรัฐบาลความสัมพันธ์เชิงอำนาจภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 38 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการศึกษาเบื้องต้นของสถาบันพระปกเกล้า ก่อนการเลือกตั้ง สส. 23 ธค. 2550

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ...

ดาวน์โหลด 400 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า