งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง  ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กันยายน 2565

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย (64 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างกฎหมาย

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือระหว่าง อปท.ฯ

ดาวน์โหลด 70 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเต็มใจยอมรับการชดเชยของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดการด้านการเกษตรฯ (ทุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 59 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า