งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง  ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย
โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กันยายน 2565

ระบบเลือกตั้งเพื่อลดความขัดแย้งและส่งเสริมคุณภาพประชาธิปไตย (76 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมือง

ดาวน์โหลด 82 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด 39 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสริมสร้างแนวความคิดกระบวนการยุติธรรมชุมชนภายใต้บริบทของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 76 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า