งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย
ชื่อเรื่อง แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย 
(Spatial regression model predicting Thailand Election Results.)
โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีพร จันทร์สา
        วิทยานิพนธ์คณะสถิติประยุกต์ 
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของ ไทย (55 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประเด็นพิจารณาที่สำคัญประกอบ ร่าง พ.ร.บ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย...(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันฯ)

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า