งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนาระบบชลประทานของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477
เรื่อง การพัฒนาระบบชลประทานของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477
โดย นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ สถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสนอต่อ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สถาบันพระปกเกล้า 
กันยายน 2565

          งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบชลประทานของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477”  มีจุดมุ่งหมายศึกษาการจัดการและการพัฒนาการชลประทานของสยามในช่วงปลายทศวรรษ 2460 ถึงทศวรรษ 2470 โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ศึกษานโยบาย แผนงานการพัฒนาระบบชลประทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประการที่สอง ศึกษาข้อถกเถียงและข้อจำกัดของการดำเนินโครงการชลประทานของผู้กาหนดนโยบาย และประการสุดท้าย ศึกษาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายด้านการชลประทาน การศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษานโยบายและอาศัยวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยอาศัยหลักฐานจากเอกสารทางราชการ รายงานสารวจและหลักฐานชั้นรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการค้นคว้าจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดต่าง ๆ

การพัฒนาระบบชลประทานของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477 (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย-ระบบราชการกับการเมือง

ดาวน์โหลด 86 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ตามรอยรัชกาลที่ 7 เสด็จฯเลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469

ดาวน์โหลด 76 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาโครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า