งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย
เรื่อง แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัส ปิยะกุลชัยเดช, อาจารย์เอกวีร์ มีสุข
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า
31 สิงหาคม 2565

           มโนทัศน์ความเป็นผู้แทนทางการเมืองเป็นหนึ่งในมโมทัศน์ที่มีความซับซ้อนในสาขาวิชาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง มโนทัศน์ดังกล่าวหนึ่งมโนทัศน์แต่กลับมีหลายแนวคิด อย่างไรก็ตามความคิดเรื่องความเป็นผู้แทนทางการเมืองส่งผลกระทบอย่างยิ่งยวดต่อระบบการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย กระบวนการในการสร้างผู้แทนทางการเมืองเป็นจุดเริ่มต้นที่พลเมืองในเขตเลือกตั้งสร้างหรือแต่งตั้งผู้แทนทางการเมือง และเชื่อมโยงตัวพลเมืองจากพื้นที่ส่วนตัวเข้าสู่พื้นที่สาธารณะทางการเมือง

แนวคิดความเป็นผู้แทนทางการเมืองและการปรับใช้ในการเมืองไทย (19 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการต้นแบบเยาวชนพลเมืองเข้มแข็ง

ดาวน์โหลด 63 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของผู้สูงอายุในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลด 167 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมโดยชุมชน : กรณีศึกษา พ่อล่าม-แม่ล่าม ในชนเผ่าภูไท บ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า