งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง
คณะผู้วิจัย นิตยา โพธิ์นอก อริย์ธัช บุญถึง และ ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ

ที่ปรึกษา ถวิลวดี บุรีกุล และ สุนี ไชยรส
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
กันยายน 2565

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมาย ว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง (24 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

วัฒนธรรมการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษากลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 41 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฯ

ดาวน์โหลด 329 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การปกครองท้องถิ่นที่เสริมสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นและความเข้มแข็งชุมชน

ดาวน์โหลด 380 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า