งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ
ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร. ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
สนับสนุนโดย สถาบันพระปกเกล้า

        การวิจัยเรื่อง “การก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไขและกระบวนการในการก่อรูปองค์กรประชา
สังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราด รวมทั้งเพื่อศึกษามาตรการในการพัฒนาองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ การศึกษาจะใช้ระเบียบวิธีวิจัยแนวกรณีศึกษา(Case Study Approach) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการเสวนากลุ่ม

การก่อรูปองค์กรประชาสังคมท้องถิ่นในจังหวัดตราดเพื่อการปฏิรูปประเทศ (67 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การถอดบทเรียนชุมชนเพื่อการปฏิรูปกระบวนการจัดการทรัพยากร : พลวัตรแห่งการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ดาวน์โหลด 121 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านการเมืองการปกครองของไทย-ระบบราชการกับการเมือง

ดาวน์โหลด 96 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พัฒนาการการบริหารงานตามหลักความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า