งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

สังเคราะห์องค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม

ระบอบประชาธิปไตย 17 กุมภาพันธ์ 2566รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง สังเคราะห์องค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม
จัดทำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
หัวหน้าศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะผู้ร่วมวิจัย ภานุพงศ์ จื่อเหลียง,ภาสกร ญี่นางวัชรพล ศิริ

           ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการเข้าร่วมตลาดดิจิทัลที่มีเข้มข้นของกิจกรรมข้ามพรมแดนตลอดเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาศักยภาพของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายขยายไปเหนือหลักเขตอานาจศาลเหนือดินแดนของตนแบบเก่า เมื่อต้องกากับกิจกรรมของบรรษัทข้ามชาติที่อยู่ในการบังคับของกฎหมายรัฐอื่นซึ่งมีบรรทัดฐานในหลายประเด็นแตกต่างไป ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะการสถาปนาความสัมพันธ์แบบทวิภาคี พหุภาคีหลายฝ่าย หรือแบบการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจ เพื่อแสวหาจุดเกาะเกี่ยวในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีเมื่อมีประเด็นข้ามชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อบรรษัทข้ามชาติเจ้าของแพล็ตฟอร์มคือผู้ได้ประโยชน์จากการเป็นตัวกลางให้บริการกระจายสินค้าและบริการ จึงต้องกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแบ่งปันผลประโยชน์ย้อนกลับมาคืนแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไทย แนวทางสร้างฐานภาษีจากตลาดดิจิทัลเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินของรัฐเพื่อนามาจัดทำบริการสาธารณะและสวัสดิการของประชาชน

สังเคราะห์องค์ความรู้ทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการแบ่งปันผลประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นธรรม (6 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นักการเมืองและโครงสร้างอำนาจในจังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสื่อสารต่อสู้ต่อรองความเป็นกะเทยผ่านรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอบนยูทูบในยุคดิจิทัล

ดาวน์โหลด 36 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า