งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ส. ...

ระบอบประชาธิปไตย 17 กุมภาพันธ์ 2566กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ส. ...
โดย อาจารย์นคร วัลลิภากรคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

           โดยที่มาตราสาม 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร หรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเสรีภาพดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน แต่ให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ด้วย สมควรกำหนดให้มีองค์กรเพื่อทาหน้าที่คุ้มครองเสรีภาพของบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง และกาหนดให้มีการส่งเสริมจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อให้การทำหน้าที่ตาม มาตรฐานวิชาชีพเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติฯ (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีต่อการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 21 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า