งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ระบอบประชาธิปไตย 17 พฤศจิกายน 2566รายงานฉบับสมบูรณ์ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
Legal problems about criminal justice which does not meet the principle of presumption of innocence

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เสนอ  สถาบันพระปกเกล้า
สิงหาคม 2566

          ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและบทบัญญัติตามกฎหมายอื่นที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่นามาสู่การแก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (11 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

สันติวัฒนธรรมในพรรคการเมือง กรณีศึกษาพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนระดับสูง

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความถดถอยของประชาธิปไตยภายใต้รัฐบาลทักษิณ

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า