งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา
นักวิจัย
พิศมัย วงศ์จำปา
สหัทยา วิเศษ
ชัยวัฒน์ จันธิมา
สถาบันปวงผญาพยาว และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 2558

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ฐานข้อมูลการติดตามการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การนำมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางเพศ

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพัฒนาการเมืองไทย...(วิทยานิพนธ์ โดยทุนสนับสนุนจากสถาบันฯ)

ดาวน์โหลด 52 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า