งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา
นักวิจัย
พิศมัย วงศ์จำปา
สหัทยา วิเศษ
ชัยวัฒน์ จันธิมา
สถาบันปวงผญาพยาว และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 2558

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา (12 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา (PBO)

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งสมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง (การเลือกตั้งระดับท้องที่)

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า