งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคำสั่งเรียกโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา (เล่มที่ 1)
โครงการวิจัย เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคำสั่งเรียกโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา (เล่มที่ 1)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสนอ สถาบันพระปกเกล้า

          รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานวิจัยฉบับที่ 1 ในโครงการวิจัยปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคำสั่งเรียกโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา โดยที่ปรากฏในรายงานการวิจัยฉบับที่ 1 เป็นการวิจัยมุ่งเน้นสภาพปัญหาอันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งเรียกฯ ในระบบกฎหมายไทย โดยมีการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูล เบื้องต้นเพื่อนำข้อค้นพบและข้อเสนอแนะไปใช้ในรายงานการวิจัยเล่มที่ 2 ซึ่งจะได้ดำเนินการวิจัยในลำดับถัดไปอันเป็นบทสรุปของโครงการวิจัยนี้

ปัญหาเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของคำสั่งเรียกโดยคณะกรรมาธิการรัฐสภา (เล่มที่ 1) (17 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบาทของผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดาวน์โหลด 109 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

จรรยาบรรณสำหรับสมาชิกรัฐสภา

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า