งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา
รายงานวิจัยชุมชนเรื่อง การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา
นักวิจัย
พิศมัย วงศ์จำปา
สหัทยา วิเศษ
ชัยวัฒน์ จันธิมา
สถาบันปวงผญาพยาว และ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า 2558

การพัฒนาข้อเสนอและรูปธรรมของการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่มการเมืองในจังหวัดพะเยา (13 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการเสริมสร้างการเมืองภาคพลเมืองบนพื้นฐานประชาธิปไตยในจังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลด 82 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสด็จประพาสอินโดจีนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2473

ดาวน์โหลด 79 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัยการปรับปรุงระบบงานของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า