งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย : กรณีศึกษาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดย นางสาวปัทมา สูบกำปัง นางสาวทวิติยา สินธุพงศ์
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า กรกฎาคม 2549

           สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีพันธกิจ
หลักในด้านการศึกษาวิจัยและจัดการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง รวมทั้ง ส่งเสริมทางวิชาการ
แก่รัฐสภา ทั้งนี้เพื่อให้มีการเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุขสถาพร ได้จัดให้มีโครงการศึกษา
วิจัยเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 2548 จัดให้มีการศึกษาวิจัย
เปรียบเทียบรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และประเทศศรีลังกา

มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ระบบรัฐสภาของประเทศไทยเปรียบเทียบกับระบบรัฐสภาประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ ตลอดจนระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภาเหล่านั้นด้วย
2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียว่าเป็นอย่างไร
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ และบทเรียน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินงาน หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของระบบรัฐสภาไทยและระบบสนับสนุนการทำงานของรัฐสภา

การศึกษาเปรียบเทียบรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้โครงการปฏิบัติการเสริมสร้างพลังพลเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนาตัวชี้วัดการบริหารจัดการที่ดีสำหรับโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การแพทย์และการสาธารณสุขสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2468-2477

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า