งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย
รายงานผลการศึกษา การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย
จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เสนอต่อ คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

       รายงานการศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทยฉบับนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทของกองทัพไทย ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและออกแบบบทบาทภารกิจของกองทัพไทย ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้ขอให้สถาบันพระปกเกล้า และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกันดำเนินการศึกษาความคิดเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ ทั้งการใช้แบบสอบถามออนไลน์ การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชน เพื่อให้เกิดการรับฟังความเห็น ที่กว้างขวางมากที่สุดภายใต้ของข้อจำกัดด้านระยะเวลาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

การศึกษาของกองทัพรองรับศตวรรษที่ 21 ประเด็นความคาดหวังของสังคมและประชาชนต่อกองทัพไทย (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยและพฤติกรรมการเลือกตั้งฯ

ดาวน์โหลด 123 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมตามหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารและหัวหน้างานองค์กร

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความเต็มใจยอมรับการชดเชยของเกษตรกรภายใต้โครงการจัดการด้านการเกษตรฯ (ทุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 63 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า