งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นางสาวชมพูนุช ประจักษ์สุนทร
ปีงบประมาณ - 2546
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การก่อตัวและกระบวนการประชาสังคม (42 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การเมืองเรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบูรณาการการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ : กรณีศึกษางบประมาณเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ดาวน์โหลด 58 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประสิทธิผลของกลไกการตรวจสอบและชี้ขาดการเลือกตั้งในการทำให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรม

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า