งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย
ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย
โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา, นางสาววิลาสินี โสภาพล
สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

           งานวิจัยเรื่องนี้ เป็นงานศึกษาถอดบทเรียนในระยะที่ 2 ที่เน้นแสวงหาพื้นที่สันติสุขในพื้นที่ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้ 3 พื้นที่ คือ ชุมชนปะเสยะวอ จังหวัดปัตตานี ชุมชนบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และ ชุมชนตลาดเก่า จังหวัดยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย 3 พื้นที่ 2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัย เงื่อนไข และกลไกในการสร้างชุมชนสันติสุข และกระบวนการใกล่เกลี่ยในชุมชนภายใต้ความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ 3. เพื่อให้ได้ต้นแบบหรือโมเดลชุมชนสันติสุขและการไกล่เกลี่ยในระดับชุมชนมาปรับใช้ในการสร้างชุมชนสันติสุขในประเทศไทย

ถอดบทเรียนชุมชนสันติสุขในประเทศไทย (3 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐบาลทักษิณกับความพยายามสร้างภาวะการครองอำนาจนำ

ดาวน์โหลด 85 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบล คลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า