งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มกับ พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2565
ทัศนคติของพลเมืองและประเด็นสําคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตย
ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่มกับ พลเมืองทั่วราชอาณาจักรไทยระหว่างเดือนตุลาคมและธันวาคม พ.ศ. 2565
โดย สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โจชัว สตารร์

32 หน้า.
ISBN 978-616-91780-4-0

จัดพิมพ์โดย 
สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ
ห้อง 10A/2 ชั้น 10 อาคารปิยะเพลสหลังสวน
29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 66 2 015 6661-2 แฟกซ์ 66 2 015 6660

รายงานเฟสที่ 1 ทัศนคติของพลเมือง ภาษาไทย (10 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงกระบวนการริ่เริ่ม การนำเสนอ การพิจารณาและการอนุมัติกฎหมายไทย

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการทำงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

นโยบายเกี่ยวกับสิทธิชุมชนในประเทศไทย

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า