งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี: 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566”
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  
เรื่อง “ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี: 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566”

สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี: 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566” จำนวน 1,620 ตัวอย่าง 

โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ในทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน-1ปี (65 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ผู้หญิงไทยพุทธกับการสร้างสันติภาพในจังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การสำรวจข้อมูลธรรมภิบาลในประเทศไทย : Good Governance Mapping

ดาวน์โหลด 111 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐไทยกับการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวไปปฏิบัติ... (โดยทุนสนับสนุนจากสถาบัน)

ดาวน์โหลด 55 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า