งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567”
ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567”

สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 76 จังหวัด
ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. 2567” จำนวน 1,620 ตัวอย่าง

โดยทำการเก็บข้อมูลระหว่ำงวันที่ 7-18 พฤษภำคม พ.ศ. 2567 ใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ในทุกจังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานคร กำหนดค่าความเชื่อมั่นไว้ที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ ±2.5

ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน-สว67 (8 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางกฎหมายในการนำ “BLOCKCHAIN” มาใช้ป้องกันการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สำหรับค้นหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความนิยมในพรรคการเมืองและนายกรัฐมนตรี: 1 ปีหลังการเลือกตั้ง 14 พฤษภาฯ 2566”

ดาวน์โหลด 65 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า