งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

องค์การมหาชนของไทย

ธรรมาภิบาล 01 ตุลาคม 2562วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาเอก
ชื่อผู้รับทุน - นางรัชยา ภักดีจิตต์
ปีงบประมาณ - 2549
ชื่อวิทยานิพนธ์ - องค์การมหาชนของไทย : การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การมหาชนของไทย (37 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายงานการวิจัยเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 6 มกราคม 2554

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย

ดาวน์โหลด 99 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ชุดโครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการจัดบริการสาธารณะ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า