งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น
นางสาวพินสุดา วงศ์อนันต์
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระดับท้องถิ่น (31 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลฯ

ดาวน์โหลด 82 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขตตำบล คลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ดาวน์โหลด 47 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การพัฒนากระบวนการอบรมโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมฯ

ดาวน์โหลด 44 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า