งานวิจัย

หน้าแรก | คลังความรู้

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยชุมชน
วิทยานิพนธ์ระดับ - ปริญญาโท
ชื่อผู้รับทุน - นายสิทธิศานติ์ ทรัพย์สิริโสภา
ปีงบประมาณ - 2544
ชื่อวิทยานิพนธ์ - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาระบบกำจัดมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยชุมชน : กรณีศึกษาระบบกำจัดมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าบ (36 ครั้ง) ดาวน์โหลด

Share :

กลับไปหน้าหลัก

รายการที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้ายในพรรคการเมือง กรณีศึกษาในประเทศสเปน กรีซ และไทย

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การจัดการเมืองเศรษฐกิจชายแดน

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาประเด็นทางกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย : ศึกษารูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายใต้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า